Vi möter varandra med respekt

Vi drivs av viljan att förändra och förbättra förutsättningarna för elever utifrån den samhällsvision vi har om alla människors rätt till ett värdigt liv. Forskning påtalar att godkända grundskolebetyg är en av de enskilt största skyddsfaktorerna till ett gott liv. Communityskolans vision är att öppna upp världen för fler barn och ungdomar. Målsättningen är allt alla våra elever går ut grundskolan med betyg som möjliggör vidare studier på gymnasienivå samt har en positiv erfarenhet av grundskolan. Skolan är icke‐konfessionell, dvs har ingen religiös inriktning. 

Våra möten ska vara möten i ögonhöjd vilket betyder att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt. Vi är engagerade och strävar efter uthålliga och tillitsfulla relationer samtidigt som vi är medvetna om att skolpersonal och elever har olika uppdrag och åtaganden under skoldagen. Våra lärare och skolpersonal har ett tydligt mandat att leda undervisningen, och samtidigt ge våra elever ansvar och rum för initiativ och kreativitet.

Ledord

Höga förväntningar

Vi tror och utgår ifrån att alla barn och vuxna har en stor potential för utveckling, oavsett förutsättningar och omständigheter. Denna utgångspunkt blir vägledande när vi väljer mellan arbetssätt, och vi har höga förväntningar på varje elev, familj och lärare. Höga förväntningar gäller såväl resultat som bemötande.

Kämparanda

Kämparandan, viljan att anstränga sig för att nå ett mål, är av avgörande betydelse för hur långt vi når. Barn behöver bli påminda om vikten att inte ge upp utan att fortsätta kämpa, och att kunna räkna med hjälp och stöd för att ta sig vidare. Kämparanda handlar om motivation och uthållighet, och om att få hjälp i att träna effektivt så att orken att fortsätta kämpa håller i sig oavsett vad som händer i livet. Vi vill kämpa tillsammans.

Kreativitet

Räddningsmissionen har arbetat med musik och kulturverksamhet för barn och unga i många år. Vi använder också utbildningsinsatser som mötesplats för kreativitet. Kreativitet är verktyg för att uttrycka sammanhang, delaktighet och förståelse för världen.

Inkluderande gemenskaper

Goda relationer är grunden för att bygga en trygg och omhändertagande skolkultur, i vilken ingår en hög vuxennärvaro och tät kontakt med närsamhället. Föräldrar/vårdnadshavare är centrala för sina barns utbildningsresa.